2018 YILI KRON-KÖPRÜ, İSKELET PROTEZ DÖKÜM VE MALZEMELİ HAREKETLİ PROTEZ (TOTAL VE PARSİYEL TEK ÇENE) BİTİM İŞLEMLERİ (METAL KAİDE HARİÇ) HİZMETİ ALIMI İŞİ UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2018 YILI KRON-KÖPRÜ, İSKELET PROTEZ DÖKÜM VE MALZEMELİ HAREKETLİ PROTEZ (TOTAL VE PARSİYEL TEK ÇENE) BİTİM İŞLEMLERİ
(METAL KAİDE HARİÇ) HİZMETİ ALIMI İŞİ
UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2018 YILI KRON-KÖPRÜ, İSKELET PROTEZ DÖKÜM VE MALZEMELİ HAREKETLİ PROTEZ (TOTAL VE PARSİYEL TEK ÇENE) BİTİM İŞLEMLERİ (METAL KAİDE HARİÇ) HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/471160
1-İdarenin
a)Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO: 39 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası: 2762167000/6512 -6516 -2762238477
c) Elektronik Posta Adresi : ukhbmsb@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIM 2018 YILI KRON-KÖPRÜ, İSKELET PROTEZ DÖKÜM VE MALZEMELİ HAREKETLİ PROTEZ (TOTAL VE PARSİYEL TEK ÇENE) BİTİM İŞLEMLERİ (METAL KAİDE HARİÇ) HİZMETİ ALIMI İŞİ – HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler(Merkezimize bağlı Ulubey ilçe Entegre Devlet Hastanesi ve Karahallı Hacı Rafet Zora İlçe Devlet Hastanesi Diş Poliklinikleri ile Merkezimize bağlanması muhtemel olan İlçe Devlet Hastanesi Diş Poliklinikleri ve Semt Poliklinikleri)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ
b)Tarihi ve saati : 26.10.2017-10:00
4.ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
a. ) istekliler diş protez laboratuarı yönetmeliğine göre Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Müdürlüklerinden alınmış diş protez laboratuarı ruhsatının aslını veya noter onaylı suretlerini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
b. ) istekli firmaların Laboratuarlarında en az 8 adet Resmi kurumlarca verilen belgeli diş protez teknisyeni bulundurmalı ve son 1 yıldır bünyesinde çalıştığına dair SGK belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır.
c) İstekliler labaratuvarda kullanacakları malzemelere ait T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI (TİTUBB) kayıtlarını ihale dosyasında sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sağlık Sektörlerinde kabul işlemleri tamamlanan tek sözleşmeye dayalı;
ÖZEL DİŞ PROTEZ LABORATUVARIN DAN KRON- KÖPRÜ, İSKELET PROTEZ DÖKÜM VE MALZEMELİ HAREKETLİ PROTEZ ( TOTAL VE PARSİYEL TEK ÇENE ) BİTİM İŞLEMLEMLERİ (METAL KAİDE HARİÇ) VE SABİT VE HAREKETLİ YER TUTUCU HİZMET ALIMI
Benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Türkiye Halk Bankası Uşak Şubesi TR200001200978200006100047 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır, ihale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İL BASIN NO: 518

35 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap