AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ULUBEY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜLERİ VE LPG (OTOGAZ) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/571719
1-İdarenin
a) Adresi : Asagi Mahalle Gürsel Caddesi No:13 64900 ULUBEY/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası : 2767161020 – 2767162522
c) Elektronik Posta Adresi : ulubeybelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 46.000 Litre Motorin, 5.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 5.000 Litre Otogaz (LPG) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıt İstasyonu, İtfaiye garajı, İş makinalarının çalışma yerleri
c) Teslim tarihleri : İdarenin talebi ile; yüklenicinin akaryakıt istasyonundan Belediyemiz araçlarına, ihtiyaç duyulduğunda Belediyemiz şantiye sahası ve itfaiye garajı akaryakıt tankına 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında peyderpey teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aşağı Mahalle Gürsel Caddesi No:13 Ulubey/UŞAK
b) Tarihi ve saati : 28.11.2017 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Aday ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen kapasite raporu
c) Aday ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odasından, aday ve istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
d) Aday ve isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen, aday ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğun u gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alımı yapılacak ürünler için TSE Standardlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk belgesi istenilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ulubey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ulubey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü / UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
İL BASIN NO: 637

31 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap