BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİHAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ) EŞANJÖR VE KOMPRESÖR BAKIM ONARIMI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ) EŞANJÖR VE KOMPRESÖR BAKIM ONARIMI

İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/27018
1-İdarenin
a)Adresi :CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO: 39 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve faks numarası : 2762167000 -2762238477
c)Elektronik Posta Adresi : ukhbmsb@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı : 14 kalem HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ)EŞANJÖR VE KOMPRESÖR
BAKIM ONARIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : Uşak İli Kamu HAstaneleri Birliği Genel Sekreterliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
c)Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 65(altmışbeşgün) gündür

3-İhalenin
a)Yapılacağı yer : UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ
b)Tarihi ve saati : 27.02.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1-İhaleye yerli üretici veya distribütör firma adına bir bayinin veya yetkili teknik servisin teklif vermesi durumunda, bayinin yetkili temsilcilik belgesi, teknik servisin ise yetkili Chiller teknik servis belgesi teklif dosyasına eklenmelidir.
2-Teklif veren firma, soğutma grubu yerli üreticisi ise imalat yeterlilik belgesinin eklenmesi yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve Özel sektörde yapılan HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHİLLER SİSTEMİ) EŞANJÖR VE KOMPRESÖR BAKIM ONARIMI İŞİ veya CHİLLER SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ veya CHİLLER SİSTEMİ KOMPRESÖR ALIMI VEYA MONTAJI VEYA TAMİR BAKIMI İŞİ benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Uşak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İL BASIN NO : 33

251 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap