KLİMA FİLTRESİ ALIMI İŞİ UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KLİMA FİLTRESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/576252
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO: 39 64100 MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası : 2762167000 – 6512-6516 – 2762238477
c) Elektronik Posta Adresi : usak.maliisler@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı 42 KALEM KLİMA FİLTRESİ ALIMI İŞİ – MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Banaz Devlet Hastanesi ve Eşme Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi İlk teslimat 2018 Yılı Ocak ayının 8’i ile 19 arasında yapılacaktır. İlk
teslimatta toplam miktarların dörtte biri sözleşmenin 44.1. maddesinde listesi belirtilen ilgili hastanelere teslim edilecektir. Sonraki ihtiyaçlar ise 2 aylık dönemlerde 20 gün önceden firmaya ilgili hastane tarafından bildirilecektir. Hepa filtrelerin montajı yüklenici firma tarafından hastane personeli gözetiminde yapılacaktır. Sözleşmenin süresi 31.12.2018 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak No:39 UŞAK / Merkezi
Satın alma İhale Odası
b) Tarihi ve saati: 05.12.2017-10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Filtreler Teknik Şartnamede belirtilen standartlara uygun olmalı ve belgeleri ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri,kargoları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğu teyit etmek amacıyla teklif verecekleri malzemeler için ihale tarihi ve saatine kadar teklif etmiş olduğu malzemelereait katalog veya numune veya teknik özelliklerini tanıtıcı materyalleri üzerinde firma ismi, ürünün ihaledeki sıra numarası ve ihale kayıt numarasını belirten etiket olacak şekilde ihale komisyonuna bir tutanakla teslim edeceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak No:39 UŞAK / Merkezi Satmalına İhale Odası adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Uşak Kamu Hastaneler Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Halk Bankası Uşak Şubesi TR91 0001 2009 7820 0006 1000 30 IBAN Nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak No:39 UŞAK I Merkezi
Satın alma İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İL BASIN NO:662

33 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap