SAYAÇ OKUMA, KESME-BAĞLAMA, SAYAÇ KONTROL HİZMETİ ALINACAKTIR UŞAK BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAYAÇ OKUMA, KESME-BAĞLAMA, SAYAÇ KONTROL HİZMETİ ALINACAKTIR

UŞAK BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayaç Okuma, Kesme-Bağlama, Sayaç Kontrol İşlemleri Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      : 2017/458499

1-İdarenin

 1. a) Adresi : ISLICE MAH. ISMETPASA CAD. 3 64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK
 2. b) Telefon ve faks numarası : 2762214000 – 2762275671
 3. c) Elektronik Posta Adresi : isletmeistirakler@usak.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.200.000 adet sayaç okuma 22.000 adet kesme bağlama hizmet alımı 3 adet en az 2012 model, en az 1500 cc dizel, çift sıra koltuklu, klimalı, kapalı kasa kamyonet kiralanması hizmet alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Belediye sınırları ve mücavir alan içersinde
 2. c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Uşak Belediyesi-İslice Mh. İsmetpaşa cad. No:3 UŞAK
 2. b) Tarihi ve saati : 24.10.2017 – 11:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler; Birim Fiyat Teklif Cetvelinin 3 sıra no lu iş kalemi olan “3 Adet En Az 2012 Model En Az 1500 CC Dizel Çift Sıra Koltuklu Klimalı Kapalı Kasa Kamyonet” e ilişkin olarak;

02.10.2014 tarihli 29137 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller” in 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğe göre şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında “aylık kiralama bedeli (Katma Değer Vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan Kasko Sigortası değerinin %2 sini aşmayacaktır” hükmüne istinaden istekliler, ilgili Bakanlar Kurulu Kararını göz önünde bulundurarak teknik şartnamede özellikleri belirtilen araçlara ilişkin tekliflerini sunmaları gerekmektedir.

Bu sebeple

Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; İstekliler

Teklif ettikleri araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini teklif zarfı içinde sunmaları zorunludur.

İsteklilerce teklif edilen aylık kiralama bedellerinin yukarıda belirtilen kasko sigortası değerinin %2’sinin üzerinde olması halinde söz konusu isteklilerin teklifleri reddedilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

“Sayaç Okuma,Kesme-Bağlama,Sayaç Kontrol İşlemleri” hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İL BASIN NO : 514

30 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap