T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/540 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, Uşak Belediye Başkanlığı ile Davalı, Ahmet Karaca arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Uşak Belediye Başkanlığınca Uşak ili, Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi, 925 ada 3 parsel sayılı, 515,00 m2 yüzölçümlü, taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla, davalıya ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2016/540 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c-Açılacak davada husumetin Uşak Belediye Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği, d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e-İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde Yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 18/10/2016

İl basın no: 591

267 toplam okunma, 2 günlük okunma

Yorum Yap