T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/398 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/398 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından davalı Halime Torlak aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasına esas olmak üzere;

Karayolları Genel Müdürlüğünce Uşak Çevre Yolu yapımı nedeniyle kamulaştırma sahasına rastlayan ve kamulaştırma planında gösterilen taşınmazlardan davalıya ait Uşak ili, Merkez ilçesi, Muharremşah Köyü 248 ada 36 parselde kayıtlı 128,85 m2 yüzölçümlü tapulu taşınmazın tamamı hakkında kamulaştırma karan verilmiş olmakla, davalı Halime Torlak’a ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2017/398 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a- İlgilinin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b- İlgilinin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c- Açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi

gerektiği,

d- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz Malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e- İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 13/09/2017

İL BASIN NO: 490

54 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap