TIBBİ GAZ ÂLIMI İŞİ UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TIBBİ GAZ ÂLIMI İŞİ

UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

TIBBİ GAZ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası                      : 2017/463734

1- İdarenin

 1. a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO: 39 64100 UŞAK                                                             MERKEZ/UŞAK
 2. b) Telefon ve faks numarası : 2762167000-6516 -2762238477
 3. c) Elektronik Posta Adresi: ukhbmsb@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı:

6 KALEM MEDÎKAL GAZ ALIMI-MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri :Uşak ili Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Uşak Ünv. Tıp Fak. Eğt. ve Arş. Hastanesi ve Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Uşak Ünv. Tıp Fak. Eğt. ve Arş. Hastanesi Kadın Doğum Ünitesi, Banaz Devlet Hastanesi, Eşme Devlet Hastanesi ve Sivaslı Devlet Hastanesi
 2. c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işi bitirme tarihi 31.12.2018 dır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Medikal Gazların ikmali yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Sipariş verildikten sonra yüklenici firma resmi tatil günleri de dahil olmak üzere en geç 24 saat içerisinde talebi karşılayacaktır. Bu nedenle oluşabilecek tüm zararlar yükleniciye aittir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi İhale Odası
 2. b) Tarihi ve saati : 19.10.2017 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yüklenici Firma ÜRETİCİ ise;

 1. B.İ.E.G.M. tarafından verilen Medikal Gazlar Üretim, Dolum, Depolama ve Dağıtım Belgesi,

S.B.İ.E.G.M. tarafından verilen Mesul Müdürlük Belgesi,

Yüklenici Firma YETKİLİ BAYİ ise;

S.B.İ.E.G.M. tarafından verilen Medikal Gazlar Depolama ve Dağıtım Belgesi,

S.B.Î.E.G.M. tarafından verilen Mesul Müdürlük Belgesi,

Bayisi olduğu üretici firmanın S.B.İ.E.G.M. tarafından verilen Medikal Gazlar Üretim, Dolum, Depolama ve Dağıtım belgesi.

Bayisi olduğu Üretici Firmadan İdare adına aldığı ihale süresini kapsayan yetkili münhasır bayisi olduğuna dair güncel yazıyı ihale dosyasında sunacaklardır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.Halk Bankası Uşak Şub. TR200001200978200006100047 IBAN nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İL BASIN NO: 494

 

36 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap