TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR UŞAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      :2017/251425

1-İdarenin

a)Adresi                                            : CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO: 39 64100 UŞAK

MERKEZ/UŞAK

 1. b) Telefon ve faks numarası : 2762167000 – 6512-6516 – 2762238477
 2. c) Elektronik Posta Adresi : ukhbmsb@hotmail.com

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı              : 72 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ / MALALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri                                    : Uşak Kamu Hastaneler Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ambarı

 1. c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalanmasına müteakip malzemeler Kamu Hastaneleri

Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili ambarına 10 parti halinde teslim edilecektir. İlk parti sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 iş günü içerisinde, ikinci parti 2017 Eylül ayının ilk 7 iş günü içerisinde, Üçüncü parti 2017 Kasım ayının ilk 7 iş günü içerisinde, Dördüncü parti 2018 Ocak ayının ilk 7 iş günü içerisinde, Beşinci parti 2018 Mart ayının ilk 7 iş günü içerisinde , Altıncı parti 2018 Mayıs ayının ilk 7 iş günü içerisinde, Yedinci parti 2018 Temmuz ayının ilk 7 iş günü içerisinde, Sekizinci parti 2018 Eylül ayının ilk 7 iş günü içerisinde, Dokuzuncu parti 2018 Kasım ayının ilk 7 iş günü içerisinde, Onuncu parti 2019 Ocak ayının ilk 7 iş günü içerisinde, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ilgili ambarına teslim edilecektir. Hastanenin acil ihtiyaçlarının olması halinde İl Stok Koordinasyon Birimi tarafından sipariş verildikten sonra malzemeler 7 iş günü içerisinde Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ilgili deposuna teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi 31.03.2019 tarihine kadardır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın alma İhale

Odası

 1. b) Tarihi ve saati : 19.06.2017 -10:00
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen sarf malzemeler TİTUBB(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) kayıt belgesine haiz olmalı ve TİTUBB’da “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır.” ibaresi bulunmalıdır ve bu husus ihalede de belgelendirilmelidir.Onay tarihi en geç ihale tarihi itibari ile olmalıdır.Teklif veren isteklilere verilmiş yetki belgesi de teklife eklenecektir.(TİTUBB bayi bilgi formu)

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt zorunluluğu bulunmayan Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.

Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait UBB kodlarını birim fiyat teklif cetvelinde veya ekli bir listede belirteceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif veren firmalar ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ihale tarih ve saatine kadar teklif etmiş olduğu hale komisyonuna tutanak halinde teslim edeceklerdir. Söz konusu numuneler üzerine firma ismi, ihale kayıt numarası ve ürünün ihaledeki sıra numarasını belirten etiket yapıştırılacaktır.

İstekliler teklif ettiklere kalemler için verdikleri numunelerin üzerine firma ismini ve ürünün ihaledeki sıra numarasını belirtilen etiket yapıştıracaklardır. Alımına çıkılan malzemelerin orijinal ambalajlarında;

* 71. ve 72. kalemler için 5’er adet,

*1-2-3-4-5-6-7-10-11-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-27-31-32-33-37-43-44-45-46-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-57-58-59-60-61-68-69-70. kalemler için en az 2’şer adet

*8-9-12-13-21-26-28-29-30-34-35-36-38-39-40-41-42-56-62-63-64-65-66-67. kalemler için 1’er adet, olmak üzere teklif etmiş olduğu kalemlere ait numunelerini İhale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna bir tutanakla teslim edeceklerdir.

Numuneler teknik uzman üyelerce teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecektir. Numune teslim etmeyen isteklilerin numune teslim etmediği kalem/kalemlere ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Genel Sekreterliğimizin Halk Bankası Uşak Şubesi TR200001200978200006100047 IBAN Nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir, ihale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İL BASIN NO: 251

170 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap