UŞAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YIL11 YILLIK (01012017-31122017) YAKIT HARİÇ 16+1 KİŞİLİK ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-UŞAK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

UŞAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YIL11 YILLIK (01012017-31122017)
YAKIT HARİÇ 16+1 KİŞİLİK ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA
ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-UŞAK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

UŞAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YIL11 YILLIK (01012017-31122017) YAKIT HARİÇ 16+1 KİŞİLİK ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü île ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2016/546029
1-İdarenin
a)Adresi :Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak 16 64200 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b)Telefon ve faks numarası : 2762123595 – 2762273264
c)Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı :16+1 YAKITSIZ 1 ŞOFÖRLÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer :Uşak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü / Cumhuriyet
Mahallesi 1. Emlak Sokak No:16 Uşak
c)Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer :CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO:16 UŞAK
b)Tarihi ve saati :19.12.2016 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü/sürüciisüz (birisi seçilecek) araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı UŞAK DEFTERDARLIK VE MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE ŞARTNAME BEDELİ YATIRILDIKTAN SONRA DEKONT KARŞILIĞI UŞAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINIR./ CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK NO:16 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UŞAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İL BASIN NO : 715

313 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap