UŞAK DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

 

UŞAK DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

 

SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

Sıra

No

Taşınmaz No Bulunduğu Yer Pafta No Ada No Parsel No Yüz ölçüm (m2) Hazine

Hissesi

Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici

Teminatı (TL)

İhalenin
Tarihi Saati
1 64010110614 Karahasan Köyü 6 981 120078,81 m2 yüzölçümlü taşınmazın 19500,00 m2‘si 3 yıllığına kiralanacaktır. Tam Hali

arazi

İmarsız İlk yıl kira bedeli 13.000,00TL 2.600,00 TL 19.04.2017 09.30
2 64010110634 Ulucak Köyü K.21.c.l5.a 120 32 12.504,94 Tam Tarla İmarsız 25.000,00 TL 5.000,00 TL 19.04.2017 09.50
3 64010106608 Bölme Beldesi k.22.c,13.c.l.a 228 3 346,19 Tam Arsa 1/1000’lik Uyg.İmar Planında Ayrık nizamda 2 kata müsaadeli konut alanı 70.000,00 TL 14.000,00 TL 19.04.2017 10.10
4 64010106609 Bölme Beldesi k.22.c,13.c. l.a 228 4 466,28 Tam Arsa 1/1000’lik Uyg.İmar Planında Ayrık nizamda 2 kata müsaadeli konut alanı 94.000,00 TL 18.800,00 TL 19.04.2017 10.30
5 64010111145 Çamyuva köyü K22a.22.a.ld 131 4 971,75 tam arsalı kargir bir katlı köy konağı imarsız 43.260,00 TL 8.652,00 TL 19.04.2017 10.50

 

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLARIN (ARAÇLAR)

S.No Dosya No Bulunduğu Yer Cinsi Fiili Durumu Plaka no Rengi Tahmin Edilen Bedeli(TL) Geçici teminat İhale tarihi İhale saati
6 64010500019 özel idare şantiyesi hacıkadem köyü 1994 Model murat 131 tofaş şahin Marka Otomobil Ekonomik ömrünü doldurmuştur 64 DU 634 siyah 4.000,00 TL 800,00 TL 19.04.2017 11.10
7 64010500021 özel idare şantiyesi hacıkadem köyü 2000 model renault 19 europa otomobil Ekonomik ömrünü doldurmuştur 06 GAP 22 kül grisi 9.500,00 TL 1.900,00 TL 19.04.2017 11.30
8 64010500020 İl Gıda Tar. ve Hay. Müdürlüğünde 1983 Model peugeot minibüs Ekonomik ömrünü doldurmuştur. Tamiri ekonomik değil. 64 DA 509 mavi-lacivert 2.000,00 TL 400,00 TL 19.04.2017 11.50

 

1-Yukarıda belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ve kiralama işlemleri 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden belirtilen tarih ve saatlerde Uşak

Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

2-İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin

a) -Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi,

b) -Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) – Gerçek kişilerin T.C. Kimlik fotokopisini, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmesi,

d) – Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak; geçici teminat makbuzu, 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan hazine taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen değerlere göre kabul edilen teminatlardan birisi) ayrıca Banka Teminat mektubu verildiği takdirde Banka teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27.inci maddesine göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerininde gösterildiği süresiz teminat mektubu olması gerekmektedir.

e) – Özel Hukuk Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı olduğu Ticaret Ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarına gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi Kamu Tüzel kişilerinin ise (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

4- İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, ihale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5- Taşınır mal satışlarında K.D.V. ve her türlü vergi, resim, harç, vb. borçlar alıcıya aittir .4706 sayılı Kanun gereğince hazineye ait taşınmazların satış ihale bedeleri ,KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.usakdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

İL BASIN NO : 151

 

637 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap