UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA POLİÇE ALIM İLANI

UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA POLİÇE ALIM İLANI

İlan Süresi                                            : 14

Yasal Kapsam                                      : 13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet             : 2. adım 106.531,00 – 213.072,00

Ortak Alım                                            : Hayır

Sınır Değer                                           : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar

Personele Dayalı                                  : Hayır – 12.06.2015tarihi ile devreye giren yönetmelik

sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için                                                                 anlam ifade etmektedir.

 

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Taşıt Sigorta Poliçe Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                             : 2016/493062

1-İdarenin

a)Adresi                                               : Elmalı dere mah. Nuri şeker cad. 25 64100                                                                               Merkez/UŞAK

b)Telefon ve faks numarası                   : 2762235480/6440 – 2762231290

 1. e) Elektronik Posta Adresi : usaklojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının                             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı                        : 165 Adet Araç

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                         şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Uşak İl Emniyet Müdürlüğü
 2. c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3-İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Elmalı dere mah. Nuri şeker cad no: 25 Uşak
 2. b) Tarihi ve saati : 08.12.2016 – 14:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Bu ihaleye 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye ‘ de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri ve yetkili Sigorta Acenteleri teklif verebileceklerdir. Sigorta Şirketlerinin bu ruhsatı T.C. Hazine Müsteşarlığından alınmış asıl veya noter tasdikli suretinin, Sigorta Acentelerinin ise kendilerinin doğrudan ihaleye katılmaları durumunda sigorta şirketlerinden almış oldukları Acente Yetki Belgesinin asıl veya noter tasdikli suretini teklif dosyasında verilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Lojistik Şube/Satın alma büro adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Emniyet Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN BASIN NO: 658

277 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap