Uşak Merkezde Bulunan Ömer Bedrettin Uşaklı İlk Öğretim Okuluna Zenginleştirilmiş Kütüphane Kurulum ve Donatımı

UŞAK MERKEZDE BULUNAN ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI İLK
ÖĞRETİM OKULUNA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÜTÜPHANE
KURULUM VE DONAITIMI UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uşak Merkezde Bulunan Ömer Bedrettin Uşaklı İlk Öğretim Okuluna Zenginleştirilmiş Kütüphane
Kurulum ve Donaıtımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/309775
1-İdarenin
a) Adresi : ELMALIDERE MAHALLESI NURI SEKER CADDESI 25
64100 MERKEZ UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası : 2762235480 – 2762231290
c) Elektronik Posta Adresi : usaklojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ömer Bedrettin İlköğretim Okuluna Zenginleştirilmiş Kütüphane
Kurulum ve Donatımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ömer Bedrettin İlköğretim Okulu
c) Teslim tarihi : Yükleniciye iş yeri teslimi yapıldıktan 40 gün sonra iş bitirilmiş
olacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Elmalı Dere Mahallesi Nuri Şeker cad no:25 Uşak (Emniyet
Müdürlüğü)
b) Tarihi ve saati : 06.07.2017 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümü-
nü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alıma konu malzemeler TSE standardında olacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında
% 1 (yüzde bir ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ekap/
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Satın alma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elmalı Dere Mahallesi Nuri Şeker cad no:25 Uşak
(Emniyet Müdürlüğü) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İL BASIN NO: 306

134 toplam okunma, 1 günlük okunma

Yorum Yap